در همین نزدیکی

کوچه باغ زیباست

که در آن خاطره هایم پیداست

آسمانش آبی است

جوی آبی جاری است

و شقایق که در آن آفتابی است

غنچه ای می خندد

شاخه ای می رقصد

و زمان از گذر ثانیه جا می ماند

لحظه های زیباست

خاطره یا روئیاست

هر چه هست در نظر من یکتاست