خدا یا از بد کردن بندگانت شکایت داشتم درگاهت..... اما شکایتم را پس میگیرم..... من نمیفهمیدم.... فراموش کرده بودم که بدی ها را خلق کرده بودی تا زمان که از بندگانت دلم گرفته است نگاهم به تو باشد.