وقتی ما کوچک

بودیم دلهای مـــــا بزرگ بود

ولی حالا که بزرگ شدیم بیشتر دل تنگ هستیم

   کـاش کوچک می ماندیم تا حرف های ما را از نگاه ما بفهمد

  نــه حالا که بزرگ شدیم و فریاد هم کــه می زنیم

باز کسی حرف های ما رانمی فهمد

آن تنها تو هستی که در همه   

حالت حرف های مارا   

                                                                              می شنوی