صبر کردن درد ناک است

فراموش کردن درناک تر است

اما از این دو دردناک تر آن است که ندونی

باید صبر کنی یا فراموش