ای قبله گاه من جز تو مسجودی مبعودی ندارم خدایا به من امید بخش تا زندگی کنم و پایم را کج نگذارم خدایا مرا از شیطان دور کن تا بتوانم بندگی تو را بکنم خدایا یار من باش  چون با نام توست که ارامش میگیرم ما را از گناه  پاک کن تا قلبم جای شیطان  نباشد کینه را از ما دور کن چون میدانم که تو مارا پاک افریدی و دوست نداری که سراغ کار های پلید برویم  آرزوی ما را برآورده کن چون جز تو کسی را نداریم  که به او دل ببندیم خدایا ای کاش که ما پیدایت میکردیم تا خوبیهایت را جبران کنیم به تو  توکل میکنم تا مشکلاتم هموار شود  خدایا  همه ی عاشقان را به عشقشان برسان  امید وارم که روزی برسد که پاک بمیریم.....