من عاشق غم هستم عاشق گریه فریاد دلتنگی و تنهایی

!!!اگر اینها نباشند من هم نیستم

خنده و شادی برای لحظه ایی زیبایند اما غم برای همیشه زیباست

مادر سلطان غم است!!

ایا این جمله زیبا نیست؟؟؟


!!!
پس چرا از غم هراس داری و دوست داری که به آن پشت کنی 

نه.. غم تنها مو نسی است که می تواند تو را تنها نگذارد


اما شادی چی ؟ دروغگو و نیمه راه!


چرا که هر جا هر وقت دوست بدارد می رود و تو را تنها می گذارد


و اینجاست که تو به سراغ گریه می روی

ولی گریه با روی باز از تو استقبال می کند و ثابت می کند که تو را
دوست می دارد و تنهایت نمی گذارد....


این بار هم باز خواهان شادی هستی؟! آری تو به حقیقتی دست یافتی که شاید تا
به حال در اشتباه بوده ایی!!!!
.
غم دوستت دارم و تا آخرین نفس تو را می خواهم