تحمل کردن زیبا است.

اگر قراری باشد روزی به تو برسم

انتظار آسان است

اگر قرار باشد روزی تو را بیبینم

زندگی شیرین است

اگر قرار باشد تو مرا در آغوش بکشی

مشکلات حل میشود

اگر قرار باشد روزی به پای تو بمیرم

اشک ها همه به لبخند تبدیل میشود

اگر قرار باشد یک بار تو را ببوسم..

خدایا!!!!!!!!!!!!!!!!!!