یکی بود

                                                        یکـــــی نبود

                                                    آنـــــکه بود تو بودی

                                             آنکه در قلبت نبود من بــودم

                                        یکـــــــــــی داشت یکی نــــــداشت

                                آنکه داشت تو بودی آنکه کسی را نـــــداشت

                         مــــــــــــــــــــــــــــــن بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــودم

                                یــــــــــــکی خواست یــــــــــــــــکی نخواست

                                       آنـــــــــــکه خواست تو بــــــــــــــودی

                                               آنـــــکه نخواست از تــــو

                                                    جــــــــــــــدا شود

                                                          مـــــــــن

                                                           بودم