به آرامــی آغاز 

                                       بـــه مـــــــــردن میکنی

                                 اگـــــــــر ســـــــفـر نــــــــــــــکنی

                             اگـــــــــــر کـــــــــتابی نـــــــــــــــــخوانی

                          اگـــــــر به اصـوات زنــــــــــدگی گوش نــــدهی

                      اگـــــــــر از خـــــــودت قـــــــــــــــدر دانـی نـــــــــکنی

                    بــــــه آرامـــــــــــــــی آغــــــــــاز بـــــه مـــــــردن میــکنی

                زمــــان کـــــــــــــــه خـــــــــود بــــــــاوری را از خـــــود بــــکشی

           وقـــــــــــــــتی نـــــــــــــگذاری دیـــــــــگران بـــــــه تـــو کـــــمک کــــند

                                                 بـــــــــــه آرامـــــی

                                            آغــــاز به مــــردن میــکنی

                                     اگـر همیشه از یک راه تکراری بروی

                                اگـــر روزی مـرگـــــــی را تــــغیر نـــــــدهی

                          اگـــر رنـــــــــــــگ هـــــــــای مــــتفاوت به تن نکنی

                      یـــــــــــــــــا اگـــــر بـــــه افــــراد ناشناس صحبت نـــــکنی

                 تو بـــــــــــــه آرامــــــــــــــی آغــــــــــــــاز به مـردن میــــــــــــکنی

            اگــــــر از شـــــــــــور و حــــــــــــــــرارت، از احساسات ســــــــــر کــــش

       و از چیـــز هــــــــــــــــایکه چشــــــــــمانت را بــه درخشش وا میـــــــــــــــــــدارد

و ضــــــــــــــــــــــــــــــــــربان قلبت را تنـــــــــــــــــــــد تـــــــر میـــــکند دوری نـــــــــکنی.

                                           امروز زندگی را آغاز کن!

                                                امروز مخاطره کن!

                                  امروز کاری کن و نگذار به آرامی بمیری!

                                            شادی را فراموش نکن!