اگر یگ روزی به تو گفتند 1000 نفر دوستت داردند، بدان که اولیش منم

اگر یک روزی به تو گفتند 100 نفر دوستت دارند، بدان که اولیش منم

اگر یک روز به تو گفتند 10 نفر دوستت دارند، بدان اولیش منم

اگر یک روز به تو گفتند 1 نفر دوستت دارد، بدان آن منم

اگر یک روزی به تو گفتند که کسی دوستت ندارد

بدان که من مردم!!!!!

خاطرم نیست که تو از بارانی یا از نسیم

هر چه هستی گذرا نیســـپت هوایت بویت

فقد آهسته بگو با دلم می مانی؟؟؟؟؟؟؟؟