گاهی اوقات تلاش تنها چیزی است که در زندگی احتیاج داریم.

اگر خدا اجازه میداد که بدون هیچ مشکلی زندگی کنیم فلج میشدیم، به اندازه قوی نبودیم و هرگز نمیتوانستیم پرواز کنیم.

من قدرت خواستم و خدا مشکلات در سر راهم قرار داد تا قوی شوم.

من دانائی خواستم و خدا به من مسائلی داد تا حل کنم.

من سعادت خواستم و خدا به من قدرت تفکر و قوت ماهیچه داد تا کار کنم.

من جرئت خواستم و خدا موانعی سر راهم قرار داد تا بر آنها غلبه کنم.

من عشق خواستم و خدا افراد به من نشان داد که نیازمند کمک بود.

من محبت خواستم و خدا به من فرصت های برای محبت داد.