مـگذار که دعا کــــــــــــــــــــــــنم
که مرا از دشورای ها و و خـــــــــطر
های زنــگی مصــــــــــــــــــــــون داری
بلکه دعا کنم تا در مقابل هر سخــــــــــتی
و دشواری زندگیشجاعانه بی استـــــــــــم
مگذار از تو بخواهم درد مـــــــــــــــرا
تسحین دهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــی
بلکه توانائی برمن ده تــــــــــــــــــا
در برابر هر گونـــــــــــــــــه
درد ورنـــــــــــــــــــــــــج                     
مقابله کـــــــــــــــــــــنم.
.......................
..................                                      
............
......
..