عشق و بهانه از تو ، ناز و نوازش از من ، قهر و گلایه از تو ، آشتی و سازش از من ، یه قلب ساده از تو ، عشق و علاقه از من ، فقط و فقط تو گل باش ، ریشه و ساقه از من......     تا منو داری نگران نباش چون تمام خستگی هایت را یکجـــــــــــــــــــــــــــــــــا میخرم . . .
تو فقط قول بده صدای خنده هایت را به کسی نفروشی !