ازمن پرسید؟

مرابیشتردوست داری یا دنیا را؟

خوب من هم راستش راگفتم دنیارا!

نپرسید چرا،گریه کرد و رفت..،

اما او نمیفهمید که خودش دنیایی من بود.