خدایا دلم برات تنگ شده...

او که حافظ مراد دل من است

هرگز نخواهد خوابید....

من تمامی بارها را

لبه خداوند درونم میسپارم

تا رها و فارغ البال باشم.. 

 

            

خدایا....................

گفتم:خدایا از همه دلگیرم ،
گفت:حتی از من؟
گفتم:خدایا دلم را ربودند!
گفت:پیش از من؟
گفتم:خدایا چقدر دوری!
گفت:تو یا من؟
گفتم:خدایا تنهاترینم!
گفت:پس من؟؟
گفتم:خدایا کمک خواستم!
گفت:از غیر من؟
گفتم:خدایا دوستت دارم!
گفت:بیش از من؟
گفتم:خدایا انقدر نگو من!!
گفت:من توام،تو من..........