خــــــــــــــــــــــــــــدایا!!!!!!!!

خدایــــــــــــــــا فقط تو را مــــی خواهـــــــــم

باور کرده ام که فقط تویی که شنــــــــــــوائی حرف ها هستی

خدایا امشب به تو می گویم چون تو تنها مونس تنهایی هایم هستی

بار خـــــــــــــــــــــدایا دوست دارم مرا بفهمان حتی برای یه لحــــــــــظه

از تو غـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــافل نــــــــباشــــــــــــــــــــــــــــــــم

به هر جا که نــــــــــــــــــــــــگاه میکنم تو را میبـیــــــــــــــــــــنم.

تصویر تو تنهاچیزیست که چشمهایم باور میکـــــــــــــــند.

دستان لرزانم رادراز میکنم تا صورت مهربانت

را لمس کنم اما نمی توانم.