تنها نگاهم کن آنگاه دل به تو خواهم داد...

تنها صدایم کن آنگاه تمامی وجودم نام تو را زمزمه خواهد کرد...

تنها تو یادم کن آنگاه با تو خواهم بود با تو خواهم ماند

با تو خواهم خواند آنگاه با تو می گریم با تو می خندم و در دریای پر تلاطم قلبت چون قطره ای نا چیز خواهم ماند...

تنها تو یادم کن آنگاه در وجودت گم خواهم شد...

و تپش قلبم را به دست بادبان عشقت خواهم سپرد آری تنها تبسمی از سوی تو کافیست تا از درون وجودم عشقت را حس کند.